• Matja e rrezikut të perceptueshëm kibernetik në Infrastrukturat Kritike e të rëndësishme të Informacionit

  • 6. Për secilën prej kategorive të mëposhtme mbi rrezikun kibernetik, tregoni aftësinë e organizatës tuaj sipas niveleve:

  • 12. Aftësia e ogranizatës tuaj në realizimin e veprimtarive të mëposhtme në 12 ose 24 muajt e fundit?

    Aktivitete për identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut kibernetik
  • 14. Si matet ekspozimi ndaj rrezikut kibernetik në organizatën tuaj?

  • Should be Empty: