Konsultimi Publik

Në zbatim të Urdhrit nr. 173, datë 09.11.2018 të Kryeministrit, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike është caktuar si institucion përgjegjës për udhëheqjen e grupit ndërinstitucional të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2019-2025

Bazuar në Ligjin 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik", njoftohen të gjitha palët e interesuara se mund të paraqesin komentet dhe rekomandimet e tyre (me track change) mbi këtë strategji në postën elektronike info@cesk.gov.al. Në përfundim të procesit të konsultimit publik Autoriteti do të zhvillojë seanca konsultimi dhe takime publike te cilat do të publikohen në këtë faqe për të gjitha palët e interesuara.

DRAFT STRATEGJIA KOMBËTARE E SIGURISË KIBERNETIKE 2019 – 2025