Programi i Transparencës për
Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik
dhe Sigurinë Kibernetike

 

I. HYRJE


Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje AKCESK) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AKCESK do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së AKCESK, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.cesk.gov.al , si dhe në mjediset e institucionit. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e AKCESK është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Kujdeset per sigurine e rrjetit dhe pajisjeve. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së AKCESK janë:

1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.

2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: AKCESK ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e AKCESK dhe përkatësisht: Ligji nr. 9880/2008 "Për nënshkrimin elektronik" i ndryshuar dhe ligjin 119/2014 " Për të drejtën e informimit"

4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.

5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).

6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:

-i plotë;

-i saktë;

-i përditësuar;

-i thjeshtë në konsultim;

-i kuptueshëm;

-lehtësisht i aksesueshëm;

-i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

 

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË


Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence te miratuar , AKCESK vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.cesk.gov.al dhe në mjediset e institucionit, kategoritë e mëposhtme të informacionit:Strukturën organizative të AKCESK;

Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AKCESK, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

AKCESK, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e Te bashkepunoje dhe te bashkerendoje punen me institucione te tjera, per implementimin e nenshkrimit elektronik,identifikimit elektronik dhe sherbimeve te besuara per qytetaret. miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AKCESK. Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS PËR AUTORITETIN KOMBËTAR PËR CERTIFIKIMIN ELEKTRONIK DHE SIGURINË KIBERNETIKE

 


Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë
Baza ligjore
Dokumenti/Permbajtja
Afati kohor për publikim
Mënyra e publikimit
Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit apo disponimin e tij.
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.
Të dhënat për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë. Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.
Neni 7/1/a/d
Pas botimit në fl/ zyrtare.

Përditësohet pas çdo akt emërimi.
Në faqen zyrtare në menunë “Organizimi"

Në faqen zyrtare në menunë “Legjislacioni"
Sektori i shërbimeve mbështetëse

Akte ndërkombëtare ligje;
akte nën ligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër.

Neni 7/1/b


 

Pas botimit në fl /zyrtare

Deri më 30 prill të çdo viti pasardhës.

Në faqen zyrtare në menunë “Legjislacioni”


Në faqen zyrtare në menunë “Raporte "AKCESK
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.
Neni 7/1/c/g
Format kërkese
Format ankese
Shpjeguese
Adresë postare:
Rruga. "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati I Tiranë Shqipëri 04-22-21039

Adresë e-mail: info@cesk.gov.al

Pas miratimit të Programit të transparencës.

Menjëherë në rast ndryshimesh

Ne faqen zyrtare në menunë Koordinatori
Koordinatori/ nëpunësi i deleguar
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontakt et e koordinatorit për të drejtën e informimit.
Neni7/1/ç

Koordinatori
Saimir KAPLLANI
Email:saimir.kapllani@cesk.gov.al
Tel :04-22-21039
Adresa:Rruga. "Papa Gjon Pali II", Nr. 3
                   Kati I Tiranë Shqipëri
Orari: E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30
                  E Premte 08:00 – 14:00

Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit.
Në faqen zyrtare në menunë “Koordinatori”.
Koordinatori/ nëpunësi i deleguar
Mekanizmat monitorues; Raporte auditi; Dokumentet me tregues performance;
Neni7/1/dh
Menjëherë pas depozitimit në AKCESK ose publikimit në faqen zyrtare të monitoruesve.
Në faqen zyrtare në menunë “Raporte”
AKCESK
Buxheti
Neni7/1/e

Buxheti/Raporte

Pas miratimit të ligjit të buxhetit.

Çdo tre mujor.

Në faqen zyrtare në menunë “Mbi Monitorimin e AKCESK”
Sektori i Finances dhe shërbimeve mbështetëse.
Informacion për procedurat e prokurimit.
Neni 7/1/ë
Menjëherë pas dërgimit në APP.
Në faqen zyrtare në menunë “Mbi Monitorimin e AKCESK”.
Sektori i Finances dhe shërbimeve mbështetëse.
Shërbimet e autoritetit për publikun.
Neni 7/1/f

Rregjistri i Ofruesve te Kualifikuar te Sherbimit te Besuar

Lista e certifikatave te revokuara dhe shfuqizuara
Përditësohet periodikisht.

Përditësohet periodikisht.

E përhershme.

Në faqen zyrtare në menunë “Regjistri”.

AKCESK
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj
Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues.

Në faqen zyrtare në menune Legjislacioni/Konsultim Publik”“

AKCESK/ Grupi i punës/ MIAP
Mbajtja e dokumentacionit nga AKCESK.
Neni 7/1/h
Pas miratimit të urdhrit të Titullarit
Në faqen zyrtare në menunë “Legjislacioni"
AKCESK/specialisti i Arkiv - Protokollit
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014
Neni 7/1/i
Pas miratimit të programit të transparencës.
Në faqen zyrtare në menunë “Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve
Koordinatori
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.
Neni 7/1/k
Pas miratimit nga Titullari AKCESK
Në faqen zyrtare në menunë “Legjislacioni"
AKCESK
Informacione të tjera të dobishme.
Neni 7/1/l
Pas miratimit nga Titullari AKCESK

Në faqen zyrtare ne menune Aktivitete

AKCESK

V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, AKCESK vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.cesk.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit. Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.