­
Nr.Drejtoria/StrukturaDetyrat funksionaleArsimi dhe kualifikimet e drejtuesve/CV
1

AKCESK

Drejtor i Pergjithshem

 


VILMA TOMÇO

- Drejton, organizon dhe mbikëqyr veprimtarinë e autoritetit dhe është përgjegjës për mirëfunksionimin e saj.

- Drejton dhe koordinon punën për zbatimin e akteve ligjore e nënligjore në funksion të objektit të veprimtarisë së Autoritetit.

- Drejton procesin e kualifikimit të punonjësve të autoritetit për të mundësuar nivelin më të lartë të profesionalizmit që kërkon implementimi i standardeve të certifikimit elektronik dhe sigurisë kibernetike.

Drejtor i Pergjithshem (CV)
VILMA TOMÇO
2

Drejtoria e Certifikimit Elektronik
Drejtor
EDLIRA GJOLLESHI

 

Sektori i Akreditimit (Specialist)
Ermela Cekani
Indrit Osmani

Sektori I Kontrollit (Specialist)
Saimir Kapllani Flutura Myftiu

- Drejton të gjithë punën e drejtorisë dhe përgjigjet për cilësinë e saj pranë Drejtorit të Përgjithshëm.

-Inicion inspektime mbi monitorimin e tregut për ushtrimin e veprimtarisë mbi shërbime të besuara dhe miraton programin e inspektimit për cdo grup inspektimi.

- Ndan detyrat dhe përgjegjësitë ndërmjet sektoreve në varësi dhe siguron trajnime të vazhdueshme për rritjen e kapaciteteve të punonjësve.

Drejtori (CV)
EDLIRA GJOLLESHI
3

Drejtoria e Sigurise Kibernetike

Drejtor
Pozicion Vakant

Sektori i monitorimit dhe reagimit ndaj emergjencave
(Specialist)

Argena Prendi
Rexhion Qafa

Sektori i Standartizimit (Specialist)

Klorenta Janushi
Alma Kerçini

- Drejton, organizon dhe mbikëqyr veprimtarinë e drejtorisë dhe është përgjegjës për mirëfunksionimin e saj.

-Siguron bashkërendimin e punës me sektorin publik dhe privat në kuadër të nismave që lidhen me sigurine kompjuterike.

-Siguron që të gjithë autoritet publike të kenë njohje të mirë të detyrimeve dhe objektivave që burojnë nga Ligji nr. 2/2017 Për Sigurinë Kibernetike.


Drejtori CV

Pozicion Vakant

4 Sektori i Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese

Pergjegjes
Ada Mengaj

Specialist (2)
(Pozicion Vakant)

- Organizon dhe koordinon veprimtarinë e sektorit dhe është përgjegjës për mirëfunksionimin e tij

-Përgjegjës për kontrollin e punës lidhur me mbarëvajtjen e veprimtarisë financiare të AKCESK, që nga planifikimi korrekt i shpenzimeve operative,  investimeve dhe zbatimin e procedurave financiare, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

- Kontrollon veprimtarinë administrative financiare dhe siguron përdorimin efektiv të fondeve të institucionit, përfshi fondin e pagave si edhe për të gjitha transaksionet financiare që lidhen me nevojat e institucionit dhe në marrëdhënie me të tretët.

Pergjegjes
Ada Menga