REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës
1 12.02.2018 Kërkesë për Informacion Autoritetit Publik 13.02.2018 E përfunduar
2
3
4
5
6