REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 21.04.2022 Kërkesë për informacion 28.04.2022   E plotë Nuk ka
2 12.02.2018 Kërkesë për Informacion Autoritetit Publik 13.02.2018 E plotë Nuk ka
3
4
5
6