Trusted List



"Trusted List" e OKSHB-ve të regjistruar në Shqipëri

 

1.Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

2. ALEAT SHPK

OKSHB që kanë certifikata të kualifikuara në treg

 

1. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

2. ALEAT SHPK

OKSHB që kanë ndërprerë aktivitetin
1. Posta Shqiptare SHA
Organizëm Testimi e Konfirmimi
----------------------
Organizëm Testimi e Konfirmimi që ka ndërprerë aktivitetin
-----------------------
OKSHB
AKSHI
ALEAT SHPK

Certifikata të vlefshme
12948
828200
Certifikata të revokuara *
947
76500