Lista e Infrastrukturave Kritike të Informacionit

SEKTORI

NËNSEKTORI

OPERATORI ADMINISTRUES

SISTEMI KRITIK

RRJETI KRITIK

Energjia

Elektriciteti

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

 

Sistemi i monitorimit dhe komandimit Scada

Rrjeti midis godinës Qendrore dhe pikave të komandimit

Operatori i Sistemit të Transmetimit

 

Sistemi SCADA

 

 

 

 

 

 

Shëndetësia

-

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 

 

 

Sistemi i regjistrimit dhe kontrollit të barnave

 

Sistemi  i Ndihmës Ekonomike

 

Sistemi  i Pagesave të Aftësisë së Kufizuar

 

Sistemi i shërbimeve

 

Fondi  i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Sistemi informatik  i regjistrimit të recetave elektronike në RSH

 

Sistemi  i nënshkrimit elektronik për qytetarët dhe profesionistët e shërbimeve të shëndetësisë elektronike (PKI)

 

Regjistri Elektronik  i Banorëve

 

 

 

Financiar

Bankar

Banka e Shqipërisë

Sistemi i pagesave

WAN,LAN

Intesa Sanpaolo Bank - Shqipëri

FlexCube Core Banking System

WAN,LAN

Banka Kombëtare Tregtare

Sistemi Qendror Bankar

WAN,LAN

Banka Credins

Core Banking System

WAN,LAN

Banka Societe General Albania

Core Banking System

WAN,LAN

Banka Tirana

Sistemi Qendror Bankar

WAN,LAN

Alpha Bank

Sistemi Qendror Bankar

WAN,LAN

Banka Amerikane e Investimeve

Sistemi Qendror Bankar

WAN,LAN

Banka NBG

Sistemi  Bankar Bazë

WAN,LAN

ProCredit Bank

Sistemi Qendror Bankar

WAN,LAN

Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Sistemi Qendror Bankar

WAN,LAN

Banka e Kreditit e Shqipërisë

GOBANKING

WAN,LAN

Tatimet

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Sistemi  i Administratës Tatimore,Sistemi  i Tatimpaguesve (e-Tax)

 

Sistemi  i Pajisjeve Fiskale

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Sistemi Informatik Qeveritar Financiar(Sistemi  i Thesarit)

 

Transporti

Transporti Ajror

Albcontrol, sh.a

Sistemi Kombëtar i Shërbimit të Navigimit Ajror

 

 

 

 

 

 

Qeveritar

-

Ministria e Mbrojtjes/Shtabi  i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura

Sistemi  i Integruar  i Vëzhgimit të Hapësirës Detare(SIHVD),

 

Pikat e Ritransmetimit(PRT) të Sistemeve Radiofonike të FA

 

Ministria e Mbrojtjes

Mjediset e transmetimit të zotëruara nga AKSHI, të cilat sigurojnë komunikim dhe transmetim të dhënash.

 

Qendra e ndërlidhjes e ndërtuar në Komandat e Forcave

 

Qendra e ndërlidhjes e MM/SHPFA

 

Sistemi i Integruar i Vëzhgimit të Hapësirës Ajrore (SIVHA)

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Sistemi Multifunksional i Qendërzuar i Lejeve të Ndërtimit

 

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

Sistemi i Administrimit të Pronësisë Industriale

 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Platforma Qeveritare e Ndërveprimit

Infrastruktura e Rrjetit GovNet

Portali Qeveritar e-Albania

Infrastruktura e Çelësave Publik (PKI)

Qendra Kombëtare e Biznesit

Regjistri i biznesit (e-regjister)

 

Regjistri i lejeve licencave dhe autorizimeve (e-licencing)

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Regjistri Kombëtar i Adresave

 

Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ALBSReP)

 

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Sistemi i Maturës Shtetërore

 

 

 

Agjencia e Prokurimit Publik

Sistemi  i Prokurimit Publik

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Zyra e Gjendjes Gjyqësore (Certifikata e Gjendjes Gjyqësore)

 

Lista e Infrastrukturave të Rëndësishme të Informacionit

SEKTORI

NËNSEKTORI

OPERATORI ADMINISTRUES

SISTEMI I RËNDËSISHËM

RRJETI  I RËNDËSISHËM

Transporti

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor

Regjistri Kombëtar i Personave të aftësuar për drejtimin e mjetit

 

Regjistri Kombëtar i Mjeteve

 

Shëndetësia

 

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

EHR - Electronic Health Record

 

 

 

Fondi  i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Sistemi on-line  i regjistrimit të recetave dhe librezave të shëndetit

 

e-Farmaci

 

Kosto spitali

 

Sistemi për Administrimin, Monitorimin dhe Vlerësimin e Shpenzimeve Spitalore

 

Menaxhimin Financiar dhe  i Burimeve Njerëzore

 

 

 

 

Sistemi  i Auditit të sistemit financiar të FSDKSH

 

Program of-line Depo

 

e-Barna

 

Sistemi për integrimin, konsolidimin,monitorimin e informacionit të sistemit të kujdesit shëndetësor dhe ndërtimi  i indikatorëve dhe analizave

 

SISHP

 

 

 

 

Financiar

 

 

 

Bankar

Union Bank

Oracle FCUBS 11.3

WAN,LAN

Raiffeisen Bank sh.a

Core Banking System

WAN,LAN

Banka Veneto

Core Banking System (XBS)

WAN,LAN

Banka e Parë e Investimeve

Core Banking System

WAN,LAN

Banka Ndërkombëtare Tregtare

ICBA

WAN,LAN

Tatimet

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Sistemi Mobile (m-Tax)

 

 

 

 

 

 

 

Qeveritar

-

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Sistemi informatik i integruar për shërbimet për licencimin, vlerësimin e Pasurive të Paluajtshme,

 

Sistemi informatik i integruar për shërbimet për licencimin në Studim, Projektim, Mbikëqyrje e Kolaudim

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Regjistri  i Pronës

 

Regjistri  i Strukturave Akomoduese

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Sistemi  i Menaxhimit të Standardeve

 

Agjencia  e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara

 

Rrjeti  i komunikimit me FO TR,KR,KV,FR,GJO

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

e-Aktet

 

Electronic Record Document Management System (ERDMS)

Active Directory

Exchange(mail)

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Sistemi Kombëtar për Përafrimin e Legjislacionit

 

“Sistemi Trados”

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Mësues për Shqipërinë

 

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Sistemi i Provimi i Shtetit

 

Sistemi i manaxhimit të informacionit parauniversitar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Regjistri  i Strukturave Akomoduese

 

Ministria e Kulturës

Sistemi Informatik administrues i te dhenave te trashegimise kulturore

 

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Shërbimi Konsullor On-line

 

 

 

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor

Gjeoportali Kombëtar

 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Menaxhimi i Informacionit të Sistemit Penitenciar (Menaxhimi  i Kartelave të të Dënuarve)

 

Qendra e Botimeve Zyrtare

Sistemi i menaxhimit dhe publikimit të Fletores Zyrtare