STRUKTURA E AUTORITETIT KOMBËTAR PËR CERTIFIKIMIN ELEKTRONIK DHE SIGURINË KIBERNETIKE

DREJTORI I PËRGJITHSHËM1DREJTORIA E QËNDRËSOPERACIONALE CISRT36DREJTORIA E ANALIZËS SËSIGURISË KIBERNETIKE14DREJTORIA E QEVERISJES SËSIGURISË KIBERNETIKE,KONTROLLIT & ZHVILLIMITSTRATEGJIK17DREJTORIA E CERTIFIKIMIT,POLITIKAVE DHE ÇËSHTJEVE LIGJORE8SEKTORI I CERTIFIKIMEVEDHE KONFORMITETIT3SEKTORI I QEVERISJES SË SIGURISË KIBERNETIKE, DHEKONTROLLIT 8SEKTORI I ZHVILLIMITSTRATEGJIK,KOMUNIKIMIT &IDENTIFIKIMIT TËINFRASTRUKTURAVE5SEKTORI I STATISTIKËS,MODELEVE DHE ANALIZËS SËINDIKATORËVE 3SEKTORI I MBROJTJES KIBERNETIKE5SEKTORI I ANALIZËS SËBURMEVE TË HAPURA3SEKTORI I ANALIZËS SË PROGRAMEVEKEQDASHËSE &EKZAMINIMIT DIGJITAL5SEKTORI I MONITORIMIT DHE REAGIMIT TË INCIDENTEVEKIBERNETIKE (SOC 1& SOC2)30SEKTORI I SIMULIMEVE TËINCIDENTEVEKIBERNETIKE5DREJTORIA E FINANCËS DHESHËRBIMEVE MBËSHTETËSE9SEKTORI I FINANCËS3SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE &SHËRBIMEVEMBËSHTETËSE5SEKTORI I POLITIKAVE DHEÇËSHTJEVE LIGJORE4