Udhëzime

Udhëzimi nr. 1, datë 15.03.2023 “Mbi përfundimin e aktivitetit të Ofruesit të Kualifikuar të Shërbimit të Besuar dhe Transferimin e Shërbimit”

Udhëzim për Metodologjinë e Organizimit dhe Funksionimit të CSIRT-eve në Nivel Kombëtar (Miratuar me urdhër nr.55, datë 31.07.2018)

Udhëzim nr.1: Për dokumentacion e regjistrimit të ofruesit të kualifikuar të shërbimit të besuar

Udhëzim nr.2: Për dokumentacionin e regjistrimit të organizmit të testimit dhe konfirmimit

Udhëzim nr.3: Për afatet e përgjithshme

Udhëzim nr 4: Mbi procedurat e identifikimit dhe vulave elektronike ( I përditësuar )

Udhëzim Nr. 3, datë 02.02.2016 “Për vërtetimin e kopjes në letër të dokumentit elektronik nëpërmjet vendosjes së një apo më shumë kodeve dydimensionale nga institucionet publike”

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoni Me Ne